Активна дейност на образователен медиатор в с. Краводер, общ. Криводол в периода на обучението от разстояние


Когато всички работим в екип, крайната цел става по-лесно постижима. Особено валидно това стана в хода на дистанционното обучение по време на пандемия от COVID-19.

Образователният медиатор Тихомир Георгиев от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Краводер, общ. Криводол още веднъж доказва, че с мотивация и общи усилия могат да бъдат постигнати очаквани резултати. Своя добра практика, той представя на VIII Национална педагогическа конференция на тема „Дистанционно обучение в мултикултурна среда“, организирана от ЦМЕДТ „Амалипе“ и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с подкрепата на ТСА.

На конференцията са представени резултати от обучението от разстояние, демонстриращи форми на синхронно и асинхронно обучение, реализирани от училища със завишена концентрация на ученици от уязвими групи. Тихомир взима участие, предвид своя опит в организирането и осъществяването на дейности, осигуряващи редовното посещение на училище и пълноценното участие на учениците в образователния процес.  Също така, медиаторът успява да включва родители и представители на местните общности в училищния живот, така, че те да бъдат в помощ на своите подопечни и да чувстват приноса си за техните постижения. В периода на дистанционното обучение, активната му дейност, включваща системно подпомагане на учениците и техните семейства с хранителни продукти и образователни материали, не остава незабелязана и той е номиниран (в екип) на ежегодните награди „Златната ябълка“ на Национална мрежа на децата, в категория „Герой на децата“.

Г-н Георгиев е част от образователния екип на проект „Заедно можем повече“, успешно реализиран от община Криводол вече втора поредна година, на територията на учебните си заведения. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.