Обучение в електронна среда в Начално училище "Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина

Кризата с COVID-19 може би хвана Министерство на Образованието леко неподготвено (по думите на самия министър), но пък за сметка на това училищата и най-вече учителите показаха изключителна адаптивност и за много кратко време реорганизираха образователния процес така, че той да продължи от вкъщи.

Електронното обучение крие голям потенциал и до голяма степен е застъпено в нашето ежедневие – с употребата на Интернет и информационни и телекомуникационни средства. Всички учители бяхме мотивирани да използваме съвременни средства за обучение, давайки възможности за обучение в дигитална среда.  

Това не означава, че няма социални и икономически проблеми, които влияят на достъпа до образование и качеството на полученото образование. Трудност е и неголямата ефективност при формиране знанията на учениците, тъй като самодисциплината на обучаемите е от съществено значение в електронното обучение. Най-уязвимата група са ромите. Дори и с провеждане на дистанционно обучение по телевизията и интернет чрез електронни платформи, фейсбук и месинджър, някои от ромите живеят на места, на които няма покритие. Друг проблем е, че в ромските семейства често родителите нямат нужното образование да помагат на децата си при дистанционно обучение, а семейната подкрепа е един от най-важните фактори за това, доколко е възможно образователният процес да се организира в домашни условия.

Буди тревоги и фактът, че за да участват в онлайн обучението, децата пренебрегват общуването на живо за сметка на онлайн комуникацията.

Поради възникналия проблем с липсата на електронни устройства на по-голямата част от учениците в учебното заведение, са проведени срещи-разговори с кмета на Община Бяла Слатина и са  предоставени и раздадени 37 броя безплатни таблети и карти за мобилен интернет на социално слаби ученици, с цел повишаване броя на включените ученици в дистанционна форма на обучение. От наличната техника в училище са осигурени още 25 броя таблети, с което са обхванати 50 % от учащите се.  
Поради липсата на достатъчен опит за работа в електронна среда за 100 % от учениците беше осигурен и алтернативен начин на обучение /на хартиен носител/. Педагогическите специалисти изготвяха ежедневно учебни материали, които изпращаха за разпечатване в училище и с помощта на определените от директора лица се разнасяха по домовете на всеки ученик дори и на тези, които живеят в съседните на Бяла Слатина села. Работни материали, подготвяни ежедневно от специалистите от РЦППО – Враца, работещи в училище, получаваха и 11- те ученици със СОП. Бяха им предоставяни учебни материали на хартиен носител с инструкции до родителите от учителите и ресурсните специалисти чрез медиатора на училището, които после по обратен ред бяха събирани за осъществяване на обратна връзка.
Осъществяван бе ежеседмичен обмен на информация и координация на дейностите при осъществяване на обучение на учениците от разстояние и ежедневен контрол за провеждането на обучение от разстояние с ученици, които проявяват слаба заинтересованост към учебни занимания и са в риск.
Ефективните взаимодействия между учител, медиатор и ресурсен учител бяха насочени към повишаване качеството на обучение и резултатите на учениците.

Законовите ограничения, според които потребителите на социални мрежи трябва да бъдат над 13-годишна възраст, изискваше активното участие и на родителите. Чрез провеждане на  телефонни разговори и консултации  са подпомогнати родителите  за придобиване на елементарни дигитални умения за ежедневно посещение на електронната платформа Zoom.us.

Онлайн обучението допринесе за по-добра комуникация между родителите и учителите. Чрез провеждането  на ежедневни  разговори в неформална среда /facebook.com  и Mesinger групи/ се подпомагаше  приобщаването на родителите към дистанционния начин за реализиране на образователния процес и ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти. 

Заинтересованите родители получаваха по-ясна представа за това какво се случва с тяхното дете в процеса по овладяване на знания, умения и компетентности, което доведе до промяна в отношението им към учителите и техния труд.

Поради възрастовите особености на учениците в начален етап, активни участници в онлайн часовете бяха голяма част от родителите на ученици от първи клас, които помагаха на децата си.

Началото бе трудно, но постепенно деца и родители свикнаха да се включват. Децата трябваше да разберат, че сега е полезно „да слушат и мама, и госпожата“, да гледат внимателно видео уроците, да проследяват указанията на различните учители. При синхронното обучение  се използваха презентации, електронните учебници, различни платформи и ресурси. Чрез пряката видео връзка децата споделяха вълненията си. Изпитваха радост, че са заедно, макар и по нетрадиционен начин.

Използвани бяха възможностите на електронната платформа ЗУУМ за провеждане на онлайн уроци, работни листове, тестове и гугъл формуляри, в помощ на учениците и за осъществяване на обучението. Обучение чрез видео уроците на Академико, Уча се, материали от Национална електронна библиотека, възможностите на електронните учебници. https://www.baamboozle.com/game/75871- сайт за създаване на игри и препитване под формата на игра, http://www.pedagozi.bg/ , http://www.teacher.bg/,  https://ucha.se/, https://pretvoritel.com/dictation-owl/, https://easymath.bg/teachs.php- видео уроци по математика, www.knigovishte.bg, http://ibl.bas.bg/materiali-za-obutchenie-podhodyashti-za-4-klas/, https://bg.khanacademy.org/math/4-klas/, https://slovum.com/, http://cabinet.bg/-  виртуален училищен кабинет.

Създадените работни материали, свързани с конкретен урок и работните листове, които могат да послужат за създаване на училищна електронна библиотека.
Бяха създадени презентации за 6 май Гергьовден, за 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура. Празникът 24 май бе отбелязан и онлайн в електронната платформата на Zoom. Г- жа Й. Рашева създаде дигитална книжка „Вече съм грамотен“ с Book Creator за празник на буквите в първи клас от разстояние.
Оценяване на знанията на учениците беше извършвано чрез изпълнение на задания, тестове, работни листове, изпълнение на  проектни задачи и изпращането им в съответната група за обратна връзка и рецензия.

Разбира се имаше и редица недостатъци:

- Често интернет връзката  не беше добра;

- Поради това, че учениците са от многодетни семейства, в началото бе много шумно, когато в семейството учениците са повече от един, а разполагат само с едно устройство;

- Понякога учениците и родителите не ставаха навреме за първия час и се налагаше учителите да звънят по телефона и да ги подканят за включването в „час“;

- Възрастовите особености на учениците  не позволяват самостоятелност и децата трудно се ориентират в сложността на онлайн взаимоотношенията и ако родителят отсъства, те не се включват.

Постигнатите резултати от обучението в края на учебната година са 98% аналогични с тези от края на първия учебен срок, поради слабата заинтересованост и ниска интелигентност от страна на повечето родители.

Като нещо ново и непознато, онлайн обучението оказа влияние и върху нашите ученици. Много от тях в началото бяха уплашени и не знаеха какво им предстои. Голям процент бяха и тези, които нямаха мобилни устройства и интернет. Поради тази причина бяхме принудени да съчетаваме синхронно и алтернативно обучение. За малките ученици алтернативното обучение не е най- подходящата форма, поради липса на пряк контакт с учителя и невъзможност на родителите да окажат необходимата за възрастта помощ. Въпреки предоставените от училището и общината таблети на част от учениците, те не се почувстваха мотивирани за работа. Голяма процент от тях и техните родители  приеха дистанционното обучение като дълга ваканция. Не се включваха редовно в насрочените часове в електронната платформа ZOOM, много от изпратените им работни материали на хартиен носител връщаха без да са ги попълнили.
Учениците нямат достатъчно умения за самоорганизиране, дисциплинираност и самоконтрол, които в най-голяма степен трябва да бъдат приложени в тази ситуация. Въпреки тези обективни и субективни причини за затруднения при осъществяване на учебно-възпитателния процес, учебната дейност приключи без пропуснат учебен материал. Учебната година завърши нетрадиционно и учениците преминаха в следващ клас.

Незадоволителните/слабите резултати на част от учениците в края на учебната година показват, че дистанционното обучение в началното училище не е най- подходящата форма за обучение.

Невъзможността за ефективното включване на  някои ученици в обучение от разстояние увеличи риска от възникване на учебни затруднения през следващата учебна година. В тази връзка, след направените от педагогическите специалисти анализи на дистанционното обучение и проведени  разговори с родителите, за учениците, които не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител,  бяха сформирани нови групи за допълнително обучение по български език и литература и математика през лятната ваканция.