Онлайн общински тематичен форум за междуинституционален обмен на придобит опит за образователна интеграция, даващ качествени резултати, на тема: "Споделеност за бъдещето на всяко дете – можем, когато сме заедно!"

На 5 март 2021 г. в платформата за комуникация Zoom е проведен онлайн общински тематичен форум за междуинституционален обмен на придобит опит за образователна интеграция, даващ качествени резултати -   между образователни институции от община Оряхово, на тема: "Споделеност за бъдещето на всяко дете – можем, когато сме заедно!", част от плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година.

Организатори на форума са Сашо Стоянов, учител по математика и Маргарита Пивоварчик, старши учител - начален етап, а участници в него са г-жа Гергана Василева - старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието - Враца и председател на екипите за обхват в община Оряхово, екип от Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово, екип от Основно училище "Никола Й. Вапцаров" с. Селановци, представител на Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Оряхово, г-жа Фатме Фейзиева - директор на Начално училище "Д-р Петър Берон" гр. Оряхово, г-жа Анни Замфирова - директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс "Людмила Живкова" гр. Оряхово, г-жа Веселина Атанасова, директор на Детска градина "Слънчице" с. Остров, г-жа Ивалина Асенова, родител на ученици от училището, директора на училището г-жа Лидия Николова и колеги. 

На форума са представени добри работещи практики от няколко училища от Община Оряхово, които при взаимна подкрепа и сътрудничество между ангажираните институции водят до оптимално ефективни резултати.