Помощ преди и по време на пандемията в Основно училище "Георги Стойков Раковски", с. Търнак, общ. Бяла Слатина

В периода от началото на учебната година до момента от  Екипа /Седем/ редовно се извършиха посещения на адреси. Протоколите за физическо посещение на адрес за обхват на децата и учениците в задължителна училищна възраст са въведени и обработени в ИСРМ. За децата и учениците, за които е установено, че са в страната (на съответния адрес и по различни причини не посещават училище), са определени мерки за работа.

В Основно училище „Георги Стойков Раковски” се обучават около 107 ученици, като 70% от тях са от уязвими групи.

Екипът и учителите от нашето училище работиха всеотдайно за трайното задържане на учениците в училище. През учебната 2019-2020 година имаме пет отпаднали ученици. Сред основните причини за отпадане се открояват социално-икономически (бедност и безработица), пътувания в чужбина с цел работа на цялото семейство, започване на работа в юношеска възраст за подпомагане на семейството. Много често родителите на учениците пътуват зад граница и често без предупреждение вземат със себе си и децата. Такъв е случаят с многодетното ромско семейство на Вера и Венцислав Иванови. От седемте деца в семейството пет са в училищна възраст и едно новородено.

През 2017 година семейството заминава за Италия. След завръщането си през 2019 г. децата бяха прибрани отново в училище. Мерките, които предприехме, бяха организиране на обща подкрепа за децата. Ралица Венциславова и Леонардо Венциславов не постигнаха резултати и преминаха на допълнителна подкрепа.

Жесика Венциславова  и Никита Венциславова бяха включени в занимания по интереси „Спорт”.

Двамата родители бяха участници в клуб „Толерантност” по проект „Учители и родители – равноправни партньори в една обща кауза” към ЦОИДУЕМ. В този клуб те се включиха заедно с децата си Никита и Жесика. Заниманията се провеждаха два часа седмично.Така родители и деца бяха стимулирани да участват в различни училищни и извънучилищни мероприятия и празници.  Никита бе включена в празничния концерт за запалване на елхата в град Бяла Слатина. Подкрепа на семейството бе оказана отново през месец февруари, когато имаше съмнения, че майката е неизлечимо болна и децата отново направиха отсъствия по неуважителни причини. Със съдействието на Кмета на селото, г-н Йото Марков, семейството бе подпомогнато с дрехи, обувки, помагала, карта за интернет, храна. С децата работеше и училищният психолог, който насочи семейството да станат потребители на Център за социално включване „Аз и моето семейство”. Там са участвали в Групови срещи и са слушали лекции от различни специалисти. Освен това с със семейството са провеждани индивидуални консултации и безплатни прегледи от детски педиатър, стоматолог, гинеколог. Поради това, че майката е била подсъдима, им е оказана и консултация от юрист.

По време на пандемията на всички ученици от семейството бяха разнасяни работни листове, а през лятото, всички бяха включени в групи за допълнително обучение по български език и математика по проект „Подкрепа за успех”. На всички тях бе осигурена закуска и минерална вода. Те посещаваха редовно заниманията и нямаха отсъствия. Ралица успя да се ограмоти. Жесика успя да се представи успешно на външното оценяване и Екипа я мотивира да продължи образованието си в ПГО „Елисавета Багряна” - гр. Бяла Слатина.

Всички тези мерки съдействаха за решаване на проблемите с неизвинените отсъствия и  засилиха интереса на семейството към образованието.