Ивка Йолова-Гиздина
Старши експерт по приобщаващо образование

Ръководител на екипите за обхват в община Козлодуй

e-mail: ivka.yolova-gizdina@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385010