Лорета Колева
Началник на Регионално управление на образованието - Враца

Координатор и ръководител на екипите за обхват в област Враца

e-mail: loreta.koleva@ruo.mon.bg

Телефон: 092/663298, 0894385011