Мария Димитрова
Старши експерт по организация на средното образование

Ръководител на екипите за обхват в община Мизия

e-mail: mariia.dimitrova@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385013