Мария Димитрова
Старши експерт по организация на средното образование

Ръководител на екипите за обхват в община Мизия

e-mail: mariia.dimitrova@ruo.mon.bg 

Телефон: 092/663298, 0894385013