Росенка Кабатлийска
Старши експерт по чужд език и по майчин език

Ръководител на екипи за обхват в община Бяла Слатина

e-mail: rosenka.kabatliyska@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385005