Таня Борисова
Старши експерт по предучилищно образование

Ръководител на екипи за обхват в община Враца

e-mail: tanya.v.borisova@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385009