инж. Петя Личева
Старши експерт по професионално образование и обучение

Ръководител на екипите за обхват в община Борован

e-mail: petya.m.licheva@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385007